Život je najvažniji i najdragocjenije što čovjek posjeduje

11/09/2020

Život je najvažniji i najdragocjenije što čovjek posjeduje. Budući da uz pomoć životnog osiguranja našim voljenima olakšavamo podmirenje troškova koji nastaju u slučaju nezgode, težih bolesti ili, pak, smrti, životna osiguranja jedna su od najčešće ugovaranih vrsta osiguranja. Kako bi se lakše snašli među paketima koji se nude na tržištu te dobili neke savjete pri ugovaranju osiguranja, razgovarali smo sa Snježanom Bertoncelj, članicom Uprave Wiener osiguranja VIG. Važno je napomenuti i da navedeni iznos ugovorene svote ne ulazi u ostavinu ugovaratelja osiguranja, već se odmah isplaćuje imenovanom korisniku osiguranja dodaje Robert Strahinić, član uprave društva za zastupanje u osiguranju ESICHER.

Što je životno osiguranje, odnosno što se točno njime osigurava?

Najjednostavnije rečeno, životno osiguranje predstavlja zaštitu za osobe koje financijski ovise o osiguraniku ukoliko se njemu nešto dogodi. Preciznije, ono pomaže nadoknaditi neizbježne financijske posljedice koje prate gubitak života - pokrivanje troškova pogreba, nepodmirenih dugova i hipoteka, planiranih troškova obrazovanja i Pored ovih osnovnih značajki osiguranja u slučaju smrti, koje zovemo riziko osiguranje, osigurati se može i za slučaj doživljenja. Tada je riječ o mješovitom životnom osiguranju koje pokriva i smrt i doživljenje. Ono se najčešće ugovara jer nakon isteka osiguranik dobiva ugovorenu osiguranu svotu uvećanu za potencijalnu dobit te stoga predstavlja svojevrsni oblik dugoročne štednje, dok kod riziko osiguranja nema isplate po doživljenju, ali su premije znatno povoljnije.

Osim ovih osnovnih pokrića, moguće je ugovoriti i niz dopunskih pokrića koja pružaju dodatnu financijsku zaštitu u slučaju nezgode, prometne nezgode, nastupa težih bolesti i slično.

Koje vrste i paketi životnih osiguranja postoje i što je u njih uključeno?

Postoje nekoliko vrsta životnih osiguranja koja se razlikuju po vrstama pokrića, a kreirana su sukladno raznolikim potrebama i željama klijenata. Od mješovitih osiguranja klijentima su na raspolaganju inovativnim programimakoji pruža mogućnost odabira različitih kombinacija osiguranih svota za slučaj smrti i doživljenja kao i prilagodbu dinamike rasta godišnje premije prema mogućnostima i željama ugovaratelja te Bonus Benefit koji uz jednokratnu uplatu premije i zajamčeni bonus po doživljenju stavlja naglasak na sigurnost ulaganja u kratkom periodu.

Koji je od tih paketa najtraženiji i što mislite zašto je to tako?

I dalje su popularna mješovita životna osiguranja. Njegova popularnost ne čudi jer je to moderna verzija klasičnog životnog osiguranja koja ujedinjuje zaštitu i štednju, odnosno njime se jamči materijalna sigurnost korisnika, a kroz isplatu ugovorene osigurane svote uvećane za potencijalnu dobit pri isteku se i uštedi. Uz to, u slučaju promjene životnih okolnosti, ovaj program u svakom trenutku pruža mogućnost prilagodbe izmjenom pojedinih parametara, kao što su opseg, visina ili trajanje pokrića.

Kolike su premije životnih osiguranja i kako se ono plaća?

Premije životnih osiguranja variraju sukladno različitim programima, a dinamiku plaćanja klijenti odabiru sami. Uplate mogu biti mjesečne, tromjesečne, polugodišnje ili godišnje, a kod programa s jednokratnom uplatom ukupna premija uplaćuje se odjednom na početku osiguranja za cijelo razdoblje ugovorenog trajanja osiguranja. Za ispodgodišnje plaćanje premije je moguće otvoriti trajni nalog putem transakcijskog računa, a nudimo i opciju izravnog SEPA terećenja.

Premije za riziko životna osiguranja vrlo su povoljne. Ako je, primjerice, riječ o osobi od 30 godina koja ugovara program Sintegra Benefit u trajanju od 30 godina, premije se kreću od 169,50 kn polugodišnje. Ako pak, ta ista osoba uzima standardnu policu mješovitog životnog osiguranja, odnosno program Flexi Benefit također u trajanju od 30 godina, ta premija iznosi oko 200 kn mjesečno.

Postoje li neka dodatna osiguranja koja uz određeni paket osiguranik može ugovoriti? Koja je njihova cijena?

Uz standardno pokriće koje pruža određeni program, moguće je ugovoriti jedno ili više dopunskih pokrića koja pokrivaju slučajeve smrti uslijed srčanog ili moždanog udara, trajnog invaliditeta, oboljenja od teških malignih bolesti, operacije, rođenja djeteta, smrti uslijed nezgode i prometne nezgode kao i dnevnu naknadu za boravak u bolnici u slučaju nezgode. Dodatna pokrića mogu se pokazati iznimno korisnima, a uvećavaju premiju za svega tri pa do 40 kuna mjesečno.

Koliko traje životno osiguranje?

Trajanje osiguranja može se prilagoditi potrebama osiguranika pa se ono može ugovoriti do osamostaljenja djece, do isteka kredita, do mirovine i sličnih životnih situacija, ali valja napomenuti da se ugovaranjem police na duži period trajanja dobiva viša osigurateljna zaštita za prihvatljiviju premiju. Ovisno o vrsti police, životno osiguranje može trajati od dvije do 40 godina. Najčešće trajanje je 20 godina i vrlo česta prosječna premija je 50 eura mjesečno.

U kojoj dobi ljudi najčešće ugovaraju životno osiguranje?

U Hrvatskoj je svijest o potrebi ugovaranja životnog osiguranja u nešto ranijoj životnoj dobi relativno niska te se klijenti na takav korak odlučuju tek kada zasnuju obitelj ili kada imaju višak sredstava koja žele uložiti. Stoga smatramo da je kontinuiran rad na razvoju financijske pismenosti stanovništva iznimno važan. Wiener osiguranje redovito sudjeluje u projektima poput „Više znamo, bolje razumijemo“ u sklopu kojeg su organizirana predavanja za učenike i nastavnike srednjih škola s ciljem spoznavanja važnosti financijske pismenosti te stjecanja znanja i vještina potrebnih za uspješno upravljanje osobnim financijama, kao i aktivnostima kojima se obilježavaju Svjetski i Europski tjedan novca.

U kojoj dobi i kome se preporučuje ugovaranje životnog osiguranja?

Iako osiguranici mogu biti osobe od 14. do 75. godine starosti, ugovaranje životnog osiguranja ne bi trebalo ovisiti o životnoj dobi, već o životnim okolnostima i potrebama klijenata. Tako je životno osiguranje od vitalnog značaja za primjerice kućanstva s jednim izvorom prihoda kao i za sve one čiji najbliži u potpunosti ili djelomično ovise o njihovim primanjima.

Što je sve osiguraniku potrebno da ugovori životno osiguranje?

Prvi korak kod ugovaranja police životnog osiguranja je analiza klijentovih zahtjeva i potreba na temelju koje se preporučuje adekvatni osigurateljni program. Pri ispunjavanju ponude osiguranja, klijent odgovara na pitanja o zdravstvenom stanju i zanimanju kako bi osiguratelj mogao sagledati sve komponente rizika koje su iznimno važne kada dođe do isplate osigurane svote. Ovisno o visini pokrića, osiguranik treba obaviti liječnički pregled.

Na što treba posebno obratiti pozornost pri ugovaranju životnog osiguranja?

Prilikom ugovaranja životnog osiguranja najvažnije je detaljno analizirati trenutne životne okolnosti i buduće potrebe. U većini situacija, kućanstvo može biti dobro zbrinuto ugovaranjem životnog osiguranja čijom bi se osiguranom svotom replicirao sav ili većina dohotka osiguranika za razdoblje u kojem god kućanstvo očekuje da će im biti potreban taj prihod. Također, potrebno je odabrati onaj iznos premije za koji je ugovaratelj siguran da će ga moći redovito plaćati.

Koje su specifičnosti Wienera kada je riječ o životnim osiguranjima, odnosno koje su najveće prednosti upravo Vaše osiguravajuće kuće?

Od samog početka svog rada u Hrvatskoj, Wiener osiguranje ima snažan fokus na životna osiguranja te kreiranje programa prilagođenih svim životnim situacijama. Nudimo široku lepezu proizvoda životnih osiguranja s različitim pokrićima i mogućnostima za dodatna osiguranja, ovisno o individualnim potrebama klijenta. Tako su i nastali naši inovativni programi Flexi Benefit i Innova Aktiv koji svojim modularnim pristupom omogućavaju prilagodbu većine parametara kako bi se kreirala potpuno personalizirana polica osiguranja. Pored toga, naši stručni savjetnici u svakom trenutku stoje na raspolaganju za savjetovanje oko odabira optimalnog programa i pouzdana su podrška u svim nepredviđenim situacijama, a ponosimo se i brzom isplatom šteta i osiguranih svota.

Koliki udjel prihoda Wienera se odnosi na prihode od životnih osiguranja?

Wiener osiguranje VIG je u 2018. godini ostvarilo snažan rast te se pozicioniralo na 4. mjesto liste vodećih društava na hrvatskom tržištu osiguranja po premijskom prihodu, dok u segmentu životnih osiguranja drži visoko 2. mjesto. Na kraju 2018. godine, zaračunata bruto premija životnih osiguranja činila je 61,5 posto ukupne premije Društva.

Nositelji takvog snažnog rasta i značaja životnih osiguranja za Društvo su Erste&Steiermärkische Bank d.d. s kojom imamo dugoročnu stratešku suradnju te naša interna prodajna mreža. Naravno, najvažnija karika ovakvog uspjeha su naši klijenti kojima zahvaljujemo što nam kontinuirano pružaju povjerenje. Sigurni smo da će se tako nastaviti i u ovoj kao i u godinama koje dolaze.

Život je najdragocjenije što čovjek posjeduje

Životno osiguranje, Osiguranje života, Polica životnog osiguranja

AUTOR: Novac.hr, OBJAVLJENO: 14.5.2019. u 10:41

Modificirao Robert Strahinić, direktor društva za zastupanje u osiguranju ESICHER

Top